Házirend

Köszöntjük kedves Vendégünket miniHotelünkben és jó pihenést, kellemes felüdülést és élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk.

Ennek megvalósításáért, valamennyi munkatársunk mindent megtesz, ugyanakkor Vendégek együttműködése is nélkülözhetetlen. Ehhez nyújtunk segítséget alábbi Házirendünkkel.

A Házirend a Hotel szerződés elválaszthatatlan része.

BEJELENTKEZÉS

A Hotel szolgáltatásainak igénybevétele előtt a Vendég köteles bejelentőlapot kitölteni.

 • A Vendég szobakulcsként kártyát kap, amelyhez a szobában lakó Vendég(ek) regisztrálása szükséges.
 • A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a Vendég(ek) személyazonosságának igazolását jelenti. A bejelentő lap kitöltése minden személyre kötelező az előre elküldött űrlappal, vagy helyszíni kitöltéssel.
  A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) részére hotelünknek bejelentési kötelezettsége van, ezért szükséges minden személy részére a kitöltés. Az NTAK rendszerébe a következő adatok kerülnek be: nem, születési év, születési hely és irányítószám. Az NTAK rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas. A Vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem fogad be és nem is tárol. Bővebb információ: https://info.ntak.hu/adatszolgaltatas
 • A személyazonosító okirat bemutatása a hotel számára lényegesnek minősített szerződési feltétel.
 • Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.
 • A bejelentőlap aláírásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének igazolása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja. Továbbá a bejelentőlap aláírásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel az idegenrendészetre, valamint az idegenforgalmi adóra) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés igazolása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesülését ellenőrizheti.
 • A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Hotel szolgáltatás igénybevételének feltétele.
 • A kötelezően megadandó adatok köre: név, lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány/útlevél száma, születési hely és születési idő.
 • Opcionálisan megadható adatok köre: email cím, telefonszám.
 • A Hotel bejelentőlapon a Vendég akként nyilatkozhat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon átadott személyes adatait az EXCALIBUR miniHotel-t üzemeltető Inter-Ausztria Kft. marketing tevékenysége céljára is felhasználhassa. E hozzájárulás alapján az Inter-Ausztria Kft. különösen, de nem kizárólag jogosult arra, hogy a Vendég részére postai, e-mail vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.
 • Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására az Inter-Ausztria Kft. mindaddig jogosult, amíg a Vendég az ezzel kapcsolatos hozzájárulását írásban vissza nem vonja.
 • A szobákat a megérkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, legkésőbb 21:00-ig.
 • A szoba korábbi elfoglalása előzetes egyeztetés alapján, foglaltság függvényében lehetséges, melyért a Hotel jogosult felárat felszámítani.

KIJELENTKEZÉS

 • A távozás napján a Vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott chipkártyát a recepción leadni. A kártya le nem adása esetén a Hotel díjat számolhat fel, 2.000 Ft / kártya értékben.
 • A szoba késedelmes elhagyása esetén a Hotel jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.
 • A Vendég a Hotelben való tartózkodása ellenértékét, beleértve az igénybe vett egyéb szolgáltatásokat is, legkésőbb a hotelből való végleges távozása előtt köteles a Hotel szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.
 • A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a Hotel jogosult a Vendég hotelbe bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.
 • Fizetés nélküli távozás esetén a Hotel a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a Vendéggel szemben, amelynek költségeit a Vendég fizeti.
 • Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy szállodánk az utólag felmerült és ki nem egyenlített szolgáltatások díjösszegét a Vendég bankkártyájára terheli vagy utólagosan kiszámlázza.

LÁTOGATÓK

 • A Hotel szobáiban csak a recepción regisztrált Vendégek tartózkodhatnak. 
 • A Vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a Vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a Hotel kizárja.
 • A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli Vendég után napi árat /rack rate számol fel a Hotel.

18 ÉVEN ALULI VENDÉGEK

 • A Hotel szolgáltatásait 18 év alatti Vendég csak szülői kíséretben vagy a szülő írásos engedélyével veheti igénybe
 • A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.
 • A Hotel területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról / betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

KISÁLLAT ELSZÁLLÁSOLÁSA

 • A Hotel területén tartózkodni kizárólag veszettség ellen beoltott, „kisállat egészségügyi kiskönyvvel” rendelkező háziállattal szabad.
 • A Hotel szabályozott méretű, kistermetű (15 kg alatti) és szobatiszta kisállatok (kutya, macska, egyeztetés alapján egyéb házi kedvenc) fogadását biztosítja külön szolgáltatási díj ellenében, nem szőnyegezett szobáiban.
 • A hotelben csak olyan kisállat tartózkodhat, amely magatartásával nem zavarja a szállóvendégek nyugalmát.
 • A Hotel területén a közlekedés és a sétáltatás során póráz használata kötelező.
 • Az ürüléket a kisállat gazdája köteles haladéktalanul eltakarítani, ellenkező esetben pótdíj kerül felszámolásra.
 • A háziállat által okozott kárért az állat tulajdonosa anyagi felelősséggel tartozik.

SZÁLLODAI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

 • A Vendég köteles a Hotel eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni, anyagi javainak épségét megőrizni. 
 • A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a Vendég a Hotel felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.
 • Gondatlanságból, esetleges ittas állapotban okozott kárért a Hotel speciális kártérítési díjat számít fel. A Hotel berendezési, felszerelési tárgya a Hotel területéről kizárólag a Hotel előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. 
 • A Hotel szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a Hotel munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.
 • Szállodai dolog elvitele a Hotel előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a Hotel megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.
 • A Hotel bármely eszközének, berendezési tárgyának meghibásodását a Vendég köteles bejelenteni a szállodának. A Vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a Hotel kizárja, az a kárt okozó Vendéget terheli.

WI-FI

 • A hotelben wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.
 • A Vendég a wifi csatlakozás jelszavát a hotelbe való bejelentkezéskor, a szobakártya átvételével egy időben kapja meg. A megkapott kóddal az Excalibur hálózatra kell felcsatlakozni.
 • A wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a Hotel nem garantálja.
 • A wifi használata során vagy következtében a Vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a Hotel nem vállal felelősséget. 
 • A szolgáltatást a Vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

BIZTONSÁG

 • A Hotel az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a Vendégek és a Hotel vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.
 • A Vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni. Tűzoltó palackok a Hotel folyosóján találhatók. Tűz esetén a Vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.
 • A Hotelszobában tilos saját vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.
 • A Hotelszobában tilos elektromos hálózaton töltött készüléket zuhanyozás, vagy fürdőkád használata közben, folyóvíznél, vagy vízzel töltött kádban használni, az áramütés veszélye miatt!

KULCSKÁRTYA

 • Ha a Hotelben való tartózkodása alatt a Vendég a kártyáját elveszítené, köteles azonnal tájékoztatni a recepciót erről! Távozáskor a kártyát a Recepción kérjük leadni. A kulcskártya elvesztése vagy megrongálódása esetén fizetendő kártérítési díj 2 500,- Ft / kártya.

 

A HOTEL TERÜLETÉRE BE NEM HOZHATÓ DOLGOK

A Hotel az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

 1. a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
 2. a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
 3. különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
 4. tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
 5. hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
 6. fegyver, fegyvernek minősülő tárgy,
 7. pszichotrop anyag
 • A Hotel a Vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a Hotel területére.
 • Ha a Vendég a Hotel előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a Hotel területére, azt a Hotel a Vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.
 • Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Hotel kizárja.
 • A Vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más Vendégnek, harmadik személynek vagy a Hotelnek.

DOHÁNYZÁS

 • Az Excalibur miniHotel nemdohányzó hotel. Ennek értelmében a Hotel zárt helyiségeiben (beleértve a Vendégszobákat), közösségi területein, valamint a hotelhez tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata
 • A Hotel alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a Hotel területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. 
 • A Vendég, illetve a Hotel területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. 
 • Felhívjuk Vendégeink figyelmét arra, hogy a szobában figyelmeztetés ellenére is dohányzó Vendégeinknek 15 000,-Ft/ szoba extra takarítási díjat számítunk fel.
 • Amennyiben bármely Vendég vagy a Hotel területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a hotelt az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Hotel jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

„NE ZAVARJ!” DO NOT DISTURB FIGYELMEZTETŐ TÁBLA 

 • A Hotelben lévő alkalmazottak a szobatakarítást reggel 8 órától végzik folyamatosan.  A Vendég a „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblának a szobaajtó külső kilincsére történő kiakasztásával határozottan jelzi, hogy a Hotel munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.
 • A “Ne Zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblácskát a Vendég a saját felelősségére és kockázatára helyezi el a szobaajtó külső kilincsén. Ha a Hotel munkatársai a Vendég elutazásának napján a szobája kilincsén „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, és a Vendég a Hotel telefonhívására nem reagál, úgy a Hotel munkatársai 11:00 óra után bármikor bemehetnek a szobába.
 • Rendkívüli helyzetben (például tűz, terrortámadás stb.) előzetes telefonhívás nélkül, illetve amikor a Hotel a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy a szobában a Vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága veszélyben van vagy veszélyben lehet, és a Vendég a Hotel telefonhívására nem reagál, úgy a Hotel munkatársai jogosultak bemenni a szobába.
 • A „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért a Hotel nem vállal felelősséget.

TAKARÍTÁS

 • A Hotel igény esetén a vendég kérésére kitakarítja a szobát.

A takarítás során a következőeket végzik el: szellőztetés ● ágyigazítás (amennyiben nem helyeztek el rajta értéket, személyes tárgyakat) ● Hamutál ürítése az erkélyen ● szemetes ürítése ● toalett, zuhanykabin áttörlése ● toalett papír, pipere pótlása. 

 • Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli a Hotel, valamint ágyneműhúzás 4 naponta történik.

MOSÁS, VASALÁS

 • A Hotel mosást, vasalást a mosatási jegyzékben foglaltak szerint vállal. Mosatási jegyzék és árlista a szobai mappában található.
 • A Hotel tűzvédelmi szabályzata értelmében, a szobában tilos saját vasaló használata.

MINIBÁR

 • A minibárban kizárólag a Hotel által behelyezett termékek lehetnek. A minibár nem használható a Vendég dolgainak hűtésére, tárolására. 
 • A minibárban elhelyezett termékek fogyasztása díj ellenében történik. 
 • Az aktuális árlista a minibár tetején található.
 • A minibárból történt fogyasztást a Vendég távozáskor a Recepción egyenlíti ki.

PARKOLÁS

 • A szállóvendégek gépjárművei térítési díj ellenében parkolhatnak a Szálloda előtt található utcai fedetlen és nem őrzött parkolóban. Ennek díja 1 600 Ft/ nap, mely összeget egyes ajánlataink magunkban foglalnak.
 • Parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, előzetes foglalás nem lehetséges.
 • A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.  
 • Ha a Vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentőlapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe.
 • A parkoló autóban történt bármely kárért (időjárás, más gépjármű által okozott kár, stb.) a Hotel kártérítési felelősséggel nem tartozik.
 • A Vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

REGGELI

 • A reggeli mindennap 08:00 – 10:00 óra között vehető igénybe.
 • A szobaár tartalmazza a reggelit.
 • A reggeli büféreggeli formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a Vendég maga szolgálja ki magát a reggeliző helyiségben felállított asztalokon található étel- és italválasztékból.
 • A Hotel a reggeli büféasztalról a korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető ki. Amennyiben a Vendég a Hotel előzetes engedélye nélkül későbbi fogyasztásra ételt és/vagy italt visz ki a reggeliző helyiségből, úgy a Hotel jogosult a reggeli árának 50%-át/ fő/ alkalom jogosult a Vendég számlájára terhelni.

DRESS CODE- ÖLTÖZKÖDÉS

 • Kérjük Vendégeinket, hogy az általános öltözködési szabályokat tartsák be.
 • A Hotel Vendéglátó egységében az étkezések alkalmával az alkalomnak megfelelő öltözékviselése az elvárt.  Éttermünkben fürdőköntös, papucs, melegítő viselését kérjük mellőzni. 

RENDELLENES MAGATARTÁS

 • A Vendégek nyugalma érdekében a Hotel területén 22:00 óra után – kivéve a Hotel által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.
 • A Hotel területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, és alkalmas mások megfélemlítésére.
 • A Hotel munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó Vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a Hotel egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett Vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a Hotel jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a Vendéget a hotelból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.
 • A Hotel kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a Vendég magatartása okoz más Vendégnek.

A Hotel részben konferencia hotel is, így egyes rendezvényeken bekövetkezhet a Vendég(ek) más helyeken megszokottól esetleg hangosabb viselkedése, szélesebb gesztusa, eltérő reakciója.

BETEGSÉG, HALÁLESET

 • Amennyiben a Vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Hotel orvosi segítséget ajánl fel. 
 • A Vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. 
 • Az orvos nem a Hotel alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a Hotel kizárja. 
 • A Vendég betegsége/halála esetén a Hotel a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
 • A Vendég fertőző betegsége esetén a Hotel jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Ebben az esetben a Vendég a Hotel felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a hotelt poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a Hotel a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a Hotel orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a Vendég fertőző vagy sem.)

TALÁLT TÁRGYAK

 • A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. 
 • Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a Hotel megsemmisíti. 
 • A tárolható tárgyakat a Hotel 3 hónapig őrzi. 
 • Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. 
 • A Hotel által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a Hotel haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

A HOTEL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

 • A Hotel a készpénz, értékpapír, értéktárgy esetében csak akkor köteles a keletkezett kárt megtéríteni, ha azokat a Hotel megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre az átvételt megtagadta.
 • A Hotel kifejezetten felhívja a Vendég figyelmét, hogy készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját a szobában lévő széfben helyezze el.
 • Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a Vendég köteles erről a Hotel recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a Vendég viseli a felelősséget.
 • A Vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért a Hotel csak akkor tartozik felelősséggel, ha a káresemény a Vendég által rendszerint használt, vagy a Vendég számára nyitott helyen következett be, például: a hotel szoba, folyosó, kert.
 • A Hotel a Vendég hotelbe bevitt dolgaiban keletkezett kárért, veszteségért – a bevitelből kizárt dolgok kivételével – felelősséggel tartozik abban az estben, ha az értéktárgy, ingóság bizonyítottan a Hotel területére, hotel szobába behozatalra került. A bizonyítás a Vendég feladata. 
 • Az így keletkezett kárért a Hotel legfeljebb a Vendég által fizetett egy napi szobaár ötvenszereséig köteles helytállni.
 • Mentesül a Hotel a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a Vendég maga okozta.
 • A Vendég a Hotel berendezéseit, és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a Vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a Hotel kizárja.
 • A Vendég a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a Hotel részéről, az nem része a Hotel szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a Hotel nem vállal felelősséget.

ADATVÉDELEM

 • A Hotel a Vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek, ideértve a Vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást.
 • E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.
 • A Vendég tudomásul veszi, hogy a Hotel jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a Vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.
 • A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Hotel nem emelhet kifogást.

Jelen Házirend visszavonásig érvényes.